on April 5th, 2017

Procedures for 4/5/17

Procedure for HS 1P/2P Chinese IV Class (4/5/17)

Objectives: 1) 我会念课文念得很流利。2) 我会演示我的短剧。3) 我会讨论我的课业。4) 我会看得懂中文视频。
Homework: 1) 明天请穿舒服一点的衣服。2) 后天俚语小考。
Procedure:
1. 1) 拿一个电脑. 短剧演示 (柏特杰 / 余浩然; 葛爱碧 / 彭莉雅 / 卡丝琶; 常悦 / 雷玛蒂 / 胡诗妮). 2) 念第三课课文。3) 教课文第一百四十一页。
2. 1) 视频 (shì pín: video) + 听力测验 (cè yàn)。 2) (2P) YouTube videos for slang.

 

 

Front Page No Comments

Comments are closed.